Duomenų apsauga

1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mūsų vartotojų asmens duomenis visais atvejais mes tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant teikti veikiančią svetainę, jos turinį ir paslaugas. Mūsų vartotojų asmens duomenys iš esmės tvarkomi tik vartotojui sutikus. Išimtį sudaro tie atvejai, kuomet iš anksto gauti sutikimą dėl praktinių priežasčių neįmanoma, o tvarkyti duomenis leidžiama teisės aktais.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tais atvejais, kai gauname duomenų subjektų sutikimą atlikti duomenų tvarkymo operacijas, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a) punktas. Jei tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas. Tai galioja ir toms duomenų tvarkymo procedūroms, kurios atliekamos siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų įmonės arba trečiosios šalies interesų ir duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesnės už pirmuosius interesus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

3. Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė

Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba padaromi neprieinamais nuo to laiko, kai nelieka saugojimo tikslo. Be to, duomenys gali būti saugojami tuomet, kai tai yra numatyta Europos ar nacionalinio įstatymų leidėjo Sąjungos reglamentuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui. Be to, duomenys padaromi neprieinamais arba ištrinami, kai pasibaigia minėtuose norminiuose teisės aktuose nustatytas saugojimo terminas, nebent toliau saugoti duomenis būtina siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį.

Arba skambinkite telefonu: +370 671 85 875